Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeker, de schrijver heeft gelijk, dat in onze wetgeving geen voorschriften op dit stuk bestaan. Doch daarom kan hem nog niet toegegeven worden, dat nu de politie volkomen vrij is in de keuze harer middelen '); dat haar inzicht, hoe zij het doelmatigst het gewenschte doel denkt te kunnen bereiken, beslissend is en dat het dus als het ware als eene welwillendheid, eene goedheid van haar kant beschouwd moet worden, indien zij niet harder ingrijpt dan noodig is. En nog minder kan zulks toegegeven worden, indien de politie, de administratie, voor een geval staat, waar geen dreigend gevaar aanwezig is.

Uit deze vergelijking van de verdediging vanwege de politie met die door den burger te voeren volgt niet, dat de politie die middelen zou moeten gebruiken, welke de burger zou aanwenden, als hij de verdediging verrichtte; uit deze vergelijking mag geenszins de conclusie getrokken worden, dat, wanneer de burger zich den aanrander niet anders van het lijf kan houden dan door hem een pak slaag toe te dienen, nu ook de politie aan het klappen uitdeelen kan gaan. Volstrekt niet. Waar de burger zich bijv. niet anders kan verdedigen dan door van zich af te slaan, daar zal allicht de politie door een zachter middel het gewenschte doel kunnen bereiken, als waarschuwen of bevelen niet helpt. En tot zoover is dan de verdediging rechtmatig. Zeer juist werden dan ook de politiebeambten in de postenorder geïnstrueerd, dat zij de personen, tegen wie optreden misschien noodig zou zijn, niet maar dadelijk naar een politiebureau of -post mochten brengen, maar dat zij hen eerst door aanmaning en verbod, en zoo dit niet baatte,

*) T. a. p., bl. 68.

8

Sluiten