Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verricht')• Waar de Grondwet den Wetgever niet in den weg staat; waar hier niet zooals ten aanzien van het kiesrecht een art, 80 bestaat, daar mag hij niet langer wachten met het in het leven roepen van eene regeling, tengevolge waarvan jurisprudentie en litteratuur niet meer gedwongen zullen worden tot het verrichten van dergelijke toeren. Aan het van den nood een deugd maken moet eens een einde komen. En zijn wij eenmaal de wet rijk, die daaraan een einde maakt, hetzij uit eigen beweging, hetzij gedwongen

x) Als staaltje daarvan uit de politiepraktijk het volgende berichtje uit de Provinciale Groninger Courant, uit den tijd der colportagerelletjes. Wij vergaten den datum aan te teekenen van het bericht; vergissen wij ons niet dan dateert het van den vorigen winter. Het luidt als volgt (wij cursiveerden):

„Van de z.g. schandaal colportage-relletjes was gisterenavond op de Groote Markt, Boekhorststraat en omgeving te 's Hage minder sprake. Wel werden reeds in den vroegen avond een 4-tal colporteerenden, onder wie sommigen ook in de Prinsenstraat colporteerden en die allen volksverzamelingen verwekten, naar het politiecommissariaat aan de Groenmarkt gebracht. Een der eersten was Kloosterman; voorts venters met geschriften als de Pionier, de Vrouw, de Priester en de Biechtstoel, en dergelijke.

De politie hield hem eenvoudig geruimen tijd aan het bureau, in welken tijd de commissaris, de heer Oietz, die hedenavond tijdelijk het beheer van bedoeld commissariaat voerde, door zijn ambtenaren verschillende omstandigheden deed onderzoeken, waartoe een commissaris, bij het aanbrengen aan zijn bureel van personen, die onder verdenking staan een strafbaar feit te hebben gepleegd, krachtens art. 16 van het Wetboek van Strafvordering verplicht is een onderzoek te doen instellen. Bovendien bevat de politieverordening bepalingen omtrent het in beslag nemen van zekere gedrukte stukken, indien althans deze het eigendom zijn van den verdachte. Ook naar dat eigendomsrecht deed de commissaris een onderzoek instellen, gedurende den loop waarvan de colporteurs vuorluopiy in arrest blevenwaarom de lieele comedie begonnen was.

Sluiten