Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. De derde schakel vormt de „Commanditaire Vennootschap", eene V ereeniging van uitsluitend interne werking, eveneens zoowel aan de bepalingen van het Wbk. v. Kooph. als aan die der Maatschap onderworpen, doch waarbij de leden in hunne handelingen bovenmatig beperkt zijn op poene eener verantwoordelijkheid, hoofdelijk voor het geheel, en zelfs voor alle vorige handelingen door den complementairen vennoot voor de Vereeniging verricht.

D. De „Burgerlyke Maatschap" telt reeds meerdere gevallen van externe werking als Vereeniging.

Het onder de „Handeling voor gemeene rekening" aangehaalde art. 1 6 82 geeft den leden der Vereeniging als zoodanig een recht tegenover derden, en art. 16 81 ruimt derden het recht in, indien eene handeling voor rekening der Vereeniging is aangegaan en te haren voordeele gestrekt heeft, "iet alleen den handelenden vennoot doch ook de overige leden als door de handeling tegenover hen verbonden te beschouwen.

E. Der Reederg komt de vijfde plaats in rangorde toe. Als \ ereeniging van personen treedt zij in sommige gevallen volgens art. 322 en 385 W. v. K. naar buiten op, en hare eenheid berust rechtens op eene overeenkomst, doch in wezen op de physieke ondeelbaarheid van het voorwerp der onderneming, waaraan haar bestaan zoodanig verknocht is, dat met het tegronde-gaan van dat voorwerp het den leden der Vereeniging, je zelfs den boekhouder als handelend vennoot, in het algemeen \ eroorloofd is bij het verlies hunner rechten ook van de verantwoordelijkheid der lasten afstand te doen, en de Vereeniging als te-gronde-gegaan te doen beschouwen.

Slechts voor die reparatiën en andere uitgaven, welke ten behoeve van het schip op bizonderen last der Reederij zijn gemaakt, blijft elk mede-reeder in evenredigheid van zijn aandeel tegenover derden aansprakelijk; overigens heeft een ieder het zoogenaamde recht van abandon.

Hier bestaat alzoo eene Vereeniging, welke zoowel naar binnen als naar buiten werkt, en waarbij het den leden vrijstaat met opoffering van hun aandeel in het vermogen zich van de verantwoordelijkheid te ontslaan, voor zooverre deze niet uit eene

Sluiten