Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden, welk geval alsdan onder het sub 1°. genoemde ressorteert.

4°. door den dood of de curateele van één hunner, of indien hij in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen is verklaard.

Daar de op den len September 189(5 in werking getreden faillissementswet de voorrechten, aan den staat van faillissement verbonden, niet meer alleenlijk voor den insolventen koopman doch ook voor den burger van toepassing heeft verklaard, heeft de wet ter invoering van de faillissementswet in haar art. 2 o. a. tegelijk met het 3e boek van het Wbk. v. Kooph. „Van de voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden" geheeten, den zevenden titel van het 3e boek van het Wbk. v. Burgerlijke Rechtsvordering, „Van den staat van kennelijk onvermogen" genaamd, ingetrokken.

De faillissementswet verklaart in haar art. 23 dat de — sc. gefailleerde — schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behoorend vermogen verliest.

Onder dat vermogen zijn ook zijne, uit de door hem aangegane Maatschap stammende, rechten en verplichtingen begrepen, waarin de wetgever voldoende aanleiding vond de Maatschap zelve in ontbinding te doen treden, al ware het slechts om nauwkeurig den toestand van den faillieten boedel te kunnen vaststellen.

Dezelfde grond bestaat ten aanzien van den boedel van den curandus, wiens curator evenzeer in het algemeen de plicht is opgelegd alles zooveel mogelijk te vereffenen.

Ingeval van overlijden van een vennoot moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met eenig te dien opzichte bij het aangaan der Maatschap gesloten beding, wat art. 1688 dan ook voorschrijft ten aanzien der overwegingen:

1°. öf de erfgenaam verplicht is de Vennootschap voort te zetten, dan wel: 2°. öf deze alleenlijk tusschen de overblijvende vennooten zal kunnen voortduren. Verder zegt dit artikel:

„In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen ,.geen verder recht dan op de verdeeling der Maatschap, „overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde

Sluiten