Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruiken van kooph. strijdig is, dengeen die zulks beweert is opgelegd.

De burgerl. Maatschap blijft desniettemin de beginselen, de lex generalis, voorschrijven voor alle onder haar ressorteerende Vereenigingen, voor de eene meer, voor de andere minder, al naarmate van den inhoud der lex specialis, welke eene bepaalde vereeniging regelt.

Handeling De Handeling voor geineene rekening heeft als lex specialis v««r (cciiM'ciie 8iechts art, 5 8 W. v. K., volgens hetwelk ze niet onderworpen

rekening. . , ' ° ,

is aan het ten aanzien van Vennootschap voorgesenrevene.

In het vorige hoofdstuk werd ze gekwalificeerd als bijzondere Maatschap, welke echter nimmer als Vereeniging naar buiten optreedt, en hare ontbinding wordt dan ook geheel en al beheerscht door de in de overeenkomst, bij hare oprichting, gestelde bedingen en door de algemeene op overeenkomst betrekking hebbende wetsbepalingen. Deze Vereeniging heeft trouwens eene uitsluitend interne werking zoowel ten opzichte harer eigenlijke functie als ten aanzien harer ontbinding, en ten einde hare afscheiding van de overige Vennootschappen duidelijker te doen uitkomen noemt de wetgever hen, die de overeenkomst aangingen, deelgenooten in stede van vennooten.

Reederij. Het in-ontbinding-treden eener Reedery kan op twee wijzen

geschieden, welke in aard, wezen, en gevolgen van elkaar verschillen.

De eene is in art, 325 W. v. K. omschreven, en geschiedt krachtens besluit van de meerderheid — scil. van stemmen naar evenredigheid van ieders aandeel, volgens het eerste lid van art. 3 2 0 — waardoor de minderheid gebonden is, mits dat besluit niet genomen werd gedurende eene ondernomene reis van het schip.

Deze beteekenis moet immers aan het laatste lid van genoemd artikel gehecht worden, hetwelk luidt:

„Geene Reederij kan echter worden ontbonden gedurende „eene ondernomene reis",

want indien gedurende eene reis van het schip de reeders met algemeene stemmen tot ontbinding besluiten, dan bestaat er

Sluiten