Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stamkapitaal, dan is zij, zooals het 2" lid van art. 47 W. v. K. zegt, op dat oogenblik van rechtswege ontbonden.

In al die gevallen werd op de aangegeven oogenblikken de onderneming gestaakt, hield het eigenlijke doeleinde op te bestaan, trad de Yenn. in den staat van ontbinding en had nog slechts ter voortzetting van het algemeen? doel, zijnde winstbejag, de loopende aangelegenheden te vereffenen, d. w. z. de ontbinding te doen plaats hebben, en niet en door de verdeeling aan belanghebbenden van eenig overblijvend saldo, of door de constateering dat geen rendement overig is, te verdwijnen i. e. op te houden te bestaan.

Het doel eener Naaml. Venn. is, zooals gezegd, een integreerend deel van haar bestaan, en het bereiken ervan is de hoofdtaak, welke der directie is opgedragen; elke andere plicht is ondergeschikt aan die opdracht.

Vandaar dat art. 36 W. v. K. de Vennootschap naar buiten doet optreden onder een naam, ontleend aan het voorwerp harer onderneming, m. a. w. ontleend aan haar speciaal doeleinde; vandaar ook dat art. 37 \\. v. K. het verleenen der Koninklijke bewilliging afhankelijk doet zijn van de strekking, van het doel, der \ ennootschap, waaruit m. i. voortvloeit dat eene verandering rnn ,l€t doel< "iet met goedvinden van alle aandeelhouders en van alle schuldeischers of andere belanghebbenden, kim plaats hebben, doch dat te dien einde de vestiging eener nieuwe Venn. is vereischt. Neemt deze de oude Venn. in zich op, dan doet zich een geval van de hiervoren behandelde Fusie voor.

In de artt. 36 en 38 zegt de wetgever o. a. hoè gehandeld moet worden voor „elke verandering in de voorwaarden" èn bij „de verlenging" der Vennootschap, — en bevestigt daardoor stilzwijgend dat de Vennootschap in geen ander opzicht veranderd kan worden.

De duur van het product der overeenkomst, waarvan de vaststelling volgens art. 46 verplicht is, wordt aldus door den wetgever niet onder de „voorwaarden" gerekend; en daardoor sluit hij elk vermoeden uit dat hij het doel der Vennootschap onder „de voorwaarden" rangschikt.

Het doel der Venn. is trouwens, zooals hierboven gezegd, de kern. de ziel der rechtspersoon, de hoofdfactor, het lioofdbe-

Sluiten