Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standdeel van het wezen der Venn., dat nog hoven den factor van kapitaal staat.

Beiden zijn integreerende beatanddeelen der Venn.; een doel moet er zijn, een kapitaal moet bestaan.

Beiden kunnen gewijzigd, i. e. vergroot of verkleind worden, maar niet veranderd.

Het stamkapitaal moet in Nederlandsche Valuta bestaan, en kan niet later door „eene verandering in de voorwaarden" in den geldstandaard van een ander land worden omgezet. Evenzoo kan het doel ingekrompen of uitgebreid, d. w. z. gewijzigd worden, maar niet geschrapt en vervangen door een geheel ander doel, d. w. z. veranderd worden.

De overeenkomst tusschen de oprichters en het ontstaan en bestaan der rechtspersoon zijn te vergelijken met eene overeenkomst tusschen werklieden onderling, die bij wijze van aanneming van werk tegenover eenige kapitalisten als aanbesteders, ot tegenover die kapitalisten in gezamenlijke rekening met hen, of die uitsluitend voor hunne eigene gezamenlijke rekening op zich nemen den bouw, of den bouw en latere exploitatie van een huis. De vergunning van den Rooimeester vormt de Koninklijke bewilliging, de werklieden zijn de oprichters, de kapitalisten al dan niet te zamen met de werklieden, of wel de werklieden zeiven maken de aandeelhouders uit, het gebouw is de Naaml. \ ennootschap, de Rechtspersoon.

in de eerste plaats blijkt daaruit duidelijk dat de overeenkomst tusschen de oprichters onderling als aannemers geheel afgescheiden is van de verhouding, welke later tusschen de Rechtspersoon en de kapitalisten of de oprichters als belanghebbenden bestaat. Vervolgens zal de Rooimeester verlof moeten geven voor latere wijzigingen in de constructie van het gebouw, evenals de Koninklijke bewilliging noodig is voor veranderingen in de voorwaarden of de verlenging van den duur der Venn., maar hoe vaak en hoe zeer de constructie ook gewijzigd is, zoo blijft het gebouw toch in wezen hetzelfde dat door de aannemersoprichters tot stand is gebracht, en welks ontstaan door den Rooimeester is gesanctionneerd.

Indien nu echter belanghebbenden later unaniem besluiten liet gebouw neer te halen en op dezelfde plaats een grooten put te graven, dan zullen zij zich bij hunne aanvrage tot sanctie

Sluiten