Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van huur en verhuur van diensten blijft in werking omdat de rechtspersoon blijft bestaan, al is haar werkkring gewijzigd, i. e. beperkt.

Zij, die aannemen dat door het ontbindingsbesluit de Vennootschap ontbonden is en als zoodanig niet meer bestaat, zijn verplicht te erkennen dat alsdan ook de huurovereenkomst niet de bedienden is afgeloopen, en deze op de in art. 1639 Burg. \\ bk. omschreven schadevergoeding aanspraak hebben.

I).

Wettelijke gelijkstelling van <len Mkwidatenr

met «len Best tin r«ler.

Het Verloop der Likwidatie en de voornaamste daarin voorkomende Incidenten.

Over de A ereffoiiing der Naamlooze Vennootschap spreekt onze wetgever alleenlijk in art, 5 6 W. v. K., en maakt niet daarin melding van het bizondere mandaat, dat te dien einde den Vereffenaars moet gegeven worden.

In het algemeen draagt hij de taak der Vereffening den bestuurders op, en beschouwt de geheele ontbinding als eene voortzetting van het tot dusverre door hen gevoerde beheer, terwijl hij aandeelhouders de vrijheid laat bij de akte, i. e. in de statuten, „eene andere manier'''' scil. van vereffenen, te bepalen. Die andere manier kan zijn een verkoop en bloc van activa en passiva, eene fusie, eene likwidatie door eene commissie van aandeelhouders, of saamgesteld uit aandeelhouders en crediteuren, of uit onzijdige personen. Niet alleen physieken personen, maar ook rechtspersonen kan de vereffening worden toevertrouwd, hetzij zelfstandig, hetzij te zamen met natuurlijke personen, want alle die wijzen van regeling beantwoorden aan de geoorloofde „andere manier".

De algemeene aanwijzing van bestuurders ter uitvoering der ontbinding is ongetwijfeld zeer goed, want zij zijn in normale gevallen degenen, die den aard, den omvang en de strekking, i. e. de waarde, der rechten en verplichtingen van de te vereffenen Vennootschap het best kennen.

Indien alzoo door bestuurders geene beperkende voorwaarde bij het aanvaarden van hun mandaat is gesteld, en evenmin in de statuten iets in strijd daarmede is bepaald, dan moeten zij

Sluiten