Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 23. w, de umlaut van &, is de op slependen toon gesproen u; u■ staat voor nasaal-verbindingen, b.v. klwmpka klompje klunsa klontje, pwnt punt, vwnkska vonkje.

§ 24. o komt overeen met de heldere o in Ndl. boven • o vertegenwoordigt in den regel germ. o, b.v. bok boek, cirög droeg nova behoeven, stol stoei.

§ 25 o- wordt langer aangehouden dan ö, vertegenwoordig gewoonlijk germ. o of u in open lettergr. en staat vooral daar waar germ. o in gesloten lettergr. rekking onderging, b.v. bö'rs borst, bo'va boven, hof hof, höya oven, sört soori.

§ 26. eu is umlaut van ö en wordt uitgesproken als in Ndl. reuk b. v. beuk boeken, breuk broeken, keuk koeken, scun schoenen speula spoelen, veula voelen.

§ 27. e,r is umlaut van <r en wordt langer aangehouden dan

u, b.v. beu ka beuken, brewk breuk, speula spelen, veirla veulen.

§ 28 oc klinkt als in Ndl. boek, goed, b.v. broed brood,boen boon, loed lood, roed rood.

§ 29. klinkt langer dan _de vorige; vertegenwoordigt vaal germ. u, b.v. broen bruin, kroepa kruipen, broed bruid, zwrzuur. § 30. ü is umlaut van oe en klinkt als u in Ndl. ruw, schuw, . v. bruusa broodje, hüra hooren, pü pooten (subst.) vlü vlooien. § 31. u is umlaut van öe en wordt langer aangehouden dan u, b. v. brudsa bruidje, gabruka gebruiken, priik pruik, v'ds vuisten.

§ 32. ei is een klank, die ongeveer overeenkomt met Ndl ij in pijn; alleen wordt ei meer kort-afgebroken uitgesproken en komt het i-element duidelijker te voorschijn, b.v. bèin beenen, stein steenen, pèin pijn, sèina schijnen.

§ 33, ei wordt langer aangehouden dan èi, terwijl het i-element niet meer zoo duidelijk gearticuleerd wordt, b. v. bèin been, stcin steen, leid leed, wè'ik week, zacht.

§ 34. ou komt ongeveer overeen met Ndl. ou in oud, doch wordt meer kort-afgebroken uitgesproken, terwijl het u-element duidelijker te voorschijn treedt, b.v. oug oog, ^«/duif,koufVuM § 35. ou wordt langer aangehouden dan ou, terwijl het uelement niet meer zoo duidelijk gearticuleerd wordt, b. v. bo'um boom, do'uf doof, ho'ut hout, o'uch ook.

Sluiten