Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 149. Gerin. ai werd verkort:

a: tot e of e in: ech echt, bvnw. (ofri. eft uit ehaft), ettdr etter (os. eitir), vent vent (fri. feint uit *feimnot).

b: tot è of r in: èlbf elf (olid. einlif), èsda eest (ags. ast, mud. eist), hè hg heilig (os. helag), k/èdsj (dim. v. klfrid), ledihr (ohd. hleitar, leitara), vet vet (onfr. feit), en in sommige vormen van hèits hecten, ivïitj weten en zwèiti zweeten, zie § § 218, 240.

c: tot v en i voor nasaal + cons. in : ïnkal enkel (adj.) (got. ainakls), ins eens, eenmaal, bijw. (ohd. eines).

d: tot u voor volgende m in ummsr emmer (os. embar).

Germ. au.

§ 150. Germ. au werd oc voor dentaal (/, d, n, r, s) en h, b.v: bloet bloot (ohd. bloz), boen boon (ohd. bona), broed brood (ohd. brot), doed dood (onfr. dot), does doos (met onbekende vocaal). groet groot (ohd. groz), boeg hoog (got. hauhs), kloet kloot (ohd. chloz), loed lood (ags. lead), /oen loon (onfr. Ion), noed nood (got. naudi-), oer oor (got. auso), poet poot (uit *pauto), roed rood (ohd. rot), soen schoon (onfr. sconi), soet schoot (got. skauts), stoe/j stooten (got. stautan), troes troost (ohd. mnd. trost).

Uitgezonderd os oost (ags. ëast).

§ 151. Dezen klank vertoonen ook de ontleende woorden: kloeshr klooster, kluister, welke beide woorden teruggaan op lat. claustrum (zie Franc k in vocibus) en moer moor, neger (mlat. maurus).

§ 152. Germ. au werd o'u of ou voor volgende labiaal en gutturaal, b.v. Iwum boom (ags. beam), drffum droom (ohd. troum), do'tif doof, verb. vorm dotivj (got. daufs), gj/ouf geloof (ohd. giloubo),go'uclub goochelen (vgl. ohd. gougulari), ho'iip hoop (manl.) (ohd. liouf), ko-upj koopen (ags. ceap), kno up knoop (mhd. knouf), lo'up» loopen (got. hlaupan), oug oog (got. augo), o'ueb ook (got. auk), ons oogst, met syncope van g (mnd. ogest, ost, aust), ro'uk rook (onfr. rouc), rouw room (ags. ream), sto'um stoom (ags. stëam), stro-urn stroom (ags. stream), to'um toom (ohd. zoum), to'iivjrj tooveren (vgl. ohd. zoubar), zo'um zoom (ags. seam).

Opm. Dezelfde vocaal, echter niet beantwoordende aan germ. au, vinden we in: muf roof, korst eener wonde (ohd. hruf, mnd. rove), do'iigj deugen, dat zijn vocaal ontleende aan het praes. (vgl.

Sluiten