Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Sterke Werkwoorden niet «Ablaut».

§ 210. Klasse I. Onfr. Ps: I — ei — i — i.

Linib. Serm: ï — ee(ei) — ë— ê.

Maastrichtsch: ï (èi,èi) — ê(ë) — ê(ë) — c. b.v: bi/j bijten, bet, brtj, gjbrtj.

Verkorting van I, in den 2"" en 3en pers. sing. praes. ind. tot /, in den 2i» pers. pl. tot e, heeft plaats bij de verba, wier stam eindigt op t of p, b.v. 2- en 3 sing: bits, bit, 2' pl. bet (v. bitj) ; krits, krit, kret (v. krïta); rits, rit, rel (v. rits); sits, sit, set, (v. sitj); smits, smit, smet (v.smi/j); spit(v. spits); VJrslits, vdrslit, vjrs/et (v. vjrshtj); bjgrips, begrip, bjgrep (v. bigripj); knips, knip, k/iep (v. k/iipj).

De 2" pers. sing. imper. van deze verba behoudt den langen stamklinker; de 2" pers. plur. is gelijk aan den 2" pers. ind. plur. b.v. krit, kret.

De verba, wier stam niet op t cf p eindigt, behouden i of èi b.v: blèi(f)s (zie § 178), blèif, blèif (\. blivj).

Afzonderlijke vermelding verdienen:

krigj krijgen; kraog, kraogj, naast kreg, kréga.

snc'iji snijden; snöj, gisnójs.

Gedeeltelijk of geheel zwak zijn:

grein.i grijnen; grèindj, gagrèind.

iïijj lijden; lèijda, gJlè'ijj.

rè'ijj rijden; rèijdd, gjrèijj.

(rn)rèip (in)rijgen; rèijds, gsrèijd.

sèina schijnen; sèindj, gjsèind.

spèijj spuwen; spèijds, gjspèijd.

stèiva stijven (v. linnengoed); stèivdj, gjstèif.

strèijj strijden, (zie Wdl.); strèijdj gjstrèijd.

vrèip vrijen; vrèijch, govrèijd.

Ook Itkons lijken, en pïpj piepen, zijn steeds zwak.

§ 211. Klasse II. Onfr. Ps: ie, ü — ö, ou — u — o.

Limb. Serm: i(e), ü oe — ö — ö.

Maastrichtsch: ë, öê — ö'(ö) — ö'(ö) — ö• b.v: v/egj vliegen, vlög, vlogj,gjvlögi;kröepo kruipen, krop, kr/rpj, gjkropo.

De verba, wier stamklinker in den infin. ëis, en wier stam eindigt

Sluiten