Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hy gaept na anders doen. (Het daget uyt den Oosten 632). Door 't brant-stichten... der diefachtighe Moor! (Rodd. ende Alph. 1060). Door des Menners anjaghen. (ibid. 2122). Myn Vaders dwang. (Griane 965). Der Jonge-Lievers brueck. (ibid. 996). Door 't quaat ingheven valsch, der looser slanghe. (ibid. 1755). Des tijdts beloop, (ibid. 1803). Eeuwicheyts verouden. (Lucelle 97). Den heeten loop der woeste Fransche rauyters. (ibid. 363). In's gevers onderscheyden. (ibid. 1148). Door 't drayen des Fortuyns. (Moortje 537). Der Roomscher spelen stichter, (ibid. 3355). Der mannen ondergangh. (Angeniet 1560). Der ronder Sterren loop. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 307, vs. 150). Door des vyants aenloop. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 529, vs. 22).

§ IOQ.

Evenzoo kan een objects-genitief als bijvoeglijke bepaling staan bij een' infinitief of een verbaalsubstantief ter aanduiding van het doel der werking.

Met anghsten der Hellen. (Het daget uyt den Oosten 1655). Het vernielen der booser zielen, (ibid. 1944). Tot onderling beminnen der ghener. (Nederduytsche Rijmen, pag. 116, vs. 4). Tot Lichaams oeffening. (Rodd. ende Alph. 26). Uyt vreese der omsittren. (ibid. 804). Tot het Vaderlants beschutten, (ibid. 1062). Stervens groot begheeren. (ibid. 2245). Door liefd' des Vaderlandts. (Griane 576). D'ontsich myns Vaders, (ibid. 682). Uyt weyg'rens vrees. (ibid. 1707). Tot's'naastens hulp. (ibid. 1837). Door kennisse des quaats. (Angeniet 1028). In 't lasteren en 't laken der vrouwen, (ibid. 1772).

§ na

De bijvoeglijke genitief kan zoowel vóór als achter het woord staan, waarvan de 2e nv. de bepaling is.

De oorsaeck van der rechter armen noot. (Spa. Brab. 1166). O alder wond'ren Heer! (Stommen Ridder 632). Tot Lichaams oeffening. (Rodd. ende Alph. 26). 's Konings Hof. (ibid. 42). En dudd'oorich vrunts-hulp. (ibid. 56S). Der menschen Offer. (ibid. 871). De groote Godt des hooghen Hemels Heyligh. (ibid. 1001). D'Oeffeningh des gheweers. (ibid. Ï028). Der Maranen hoop. (ibid. 1055). D'eer mijns Liefs. (ibid. 1313). Mijn Liefs doodt, (ibid. 1314). Der Vrouwen ghedachten. (ibid. 1654). Des Duyvels list. (ibid. 2472). Der Wysen Kroon. (Nederduytsche Rijmen, P3?- 91) vs- 130). Der knechten knecht. (Angeniet 327). Al des weerelts kunst. (Lucelle 739). Op 's persoons waardicheyden.

5

Sluiten