Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerking 2.

Zonder praepositie komt bovenstaande uitdrukking eene enkele maal voor, als assimilatie van te stucken, tstucken.

Men treckt een Boogh soo lang tot datse stucken knarst. (Klucht vande Koe 2). Soo ick Ascagnes docht de kop te smijten stucken. (Lucelle 1906).

§ 149-

Achter wordt gebezigd, waar wij nu op of door gebruiken.

Des loop ick achter straat. 'Rodd. ende Alph. 1634). Dat hy moest ballingslants soo swermen achter lande. (Lucelle 2484). Uvt dese oorsaack liet hy Vaderlant en vrienden, en doolden achter landt. (ibid. 2524). Of, soo wy niet en doen, dan gaen \vy after 't gat. (Het daget uyt den Oosten 785). 't Vertrecken dient mv best, en doe het harnas aen hier ergens achter weeghs. (ibid. J229).

Opmerking.

Achter wordt met den 3en en den 4en nv. geconstrueerd, zooals uit bovenstaande plaatsen blijkt.

§ 150.

1tij wordt gebezigd :

a. waar wij door of over gebruiken.

Een mensch magh met vreen hier niet iens gaan byde straat. (Rodd. ende Alph. 380). 't Waardeynen het gien eyndt, asse byde straat gaan slingheren. (ibid. 398). Sy klimmen jou al by de rug. (Lucelle 2430). Mits hy soo permantich en pruets gaat by de straat. (Moortje 1235). Ick wil mijn Evenjely gaan halen... en gaene by de buurt mijn broot met eeren soecken. (Spa. Brab. 1251). Volch jy mijn frevtjes en schickelijck by de straat, (ibid. 1948). Gaet benierlijck by de wegh. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 223- vs. 7).

b. waar wij bij voorkeur naar gebruiken.

'k Heb met een gouwe ringh hem by mijn lief ghesonden. (Griane 164). 'k Sal by de Kevser gaan. (ibid. 524). Gaat by Florendus knap. (ibid. 730). 't Souw by mvn Dochter my niet lusten nu te treen. (ibid. 1229). En onse Symen-buur liep... by zijn

Sluiten