Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerder Eer. (Griane 651). Metter vaart. (Klucht van Symen 552). Met blooten hoofde. (Moortje 1203). Met der spraack. (ibid. 13091). Met lieffelijcker feest. (Angeniet 357). Met open monde. (Het daget uyt den Oosten 1958).

Opmerking 2.

Metten iersten zijn komt bij Bredero eenige malen voor in de beteekenis van „in den eersten tijd der zwangerschap zijn".

Ick bin wat mitten iersten. (Klucht vanden Molenaer 87). S'is nouw al wat midt den ierste. (Griane 36).

De uitdrukking metten korsten beteekent „in korte woorden".

lek selt jou vertellen metten korsten. (Spa. Brab. 736).

§ 153-

Mits en vermits worden gebezigd in de beteekenis van wegens of door.

Mits die seitsame jonst die my van u geschiet. (Lucelle 1364). Vermits u goede geest, en wackere aardicheyt van al u gantsche doen. (ibid. 1484). Vermits de eerbaarheyt. (ibid. 2500). Ghy vreest, Alphonse, dat ons vrundtschap sal breecken, vermits de Jonckvrouw. (Rodd. ende Alph. 604).

§ 154-

Na wordt gebezigd, waar wij naar zouden gebruiken.

Na die bekende laagh. (Rodd. ende Alph. 9). Ghy gaat leyden na u mijn sinlijckheyden. (ibid. 208). Ick ga nu weer na binnen, (ibid. 371). Of ist noch na iou wil niet? (ibid. 379). Maar ick vraagh niet na-de Knechts, (ibid. 406). Een recht... Man sal sich... juyst na de maat hem draghen. (ibid. 693).

§ 155-

Naar wordt omgekeerd soms gebruikt, waar wij na bezigen.

Ghelijck de Son de Aerd' verheught naer 't dompigh weer. (Het daget uyt den Oosten 505). Maer naer langh ondersoeck bevondt ick... (ibid. 644). Die selfs te volghen naar. (Nederduytsche Rijmen, pag. 126, vs. 41). Hoe dickwils heb ick my vermant om u te loopen naer. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 263 vs. 22). Ick ghebiedt dat ghy naar desen tijdt haer komste nimmermeer in onse wooningh lijdt. (Angeniet 2458). Het ander deel daar naar. (Lucelle 136). Naar noene spreecken wy den ander. (Griane 644).

Sluiten