Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft espot ...van haar veracht, (ibid. 674). Die scheen ...van haar Ouders ghestuurt te wesen. (ibid. 714). Op dat mijn reynheyt niet van haar en wert gheschendt. (ibid. 754). Die van my werdt verwacht met een verlanghen groot. (ibid. 1574). Alst van my wert ghedacht. (ibid. 2505). En die nu werdt gevreest van Inwoonders en Vremden. (Griane 62). Door een te strenge straf, doet hem van veder haten. (ibid. 582). Die... van alle volck'ren wert gheacht. (ibid. 598). Van paarden liet ick my veel eer an stuckcn trecken ! (ibid. 694). Als ghy van elck geacht word voor een lichte tas. (Angeniet 2186). Het is ons vande Go'on... vert>oo'n. (ibid. 2373). Laet my hoeden van yemandt van u huys. (Het dagct uvt den Oosten 943). Maer om dat my van u geschiet groot onghelijck. (ibid. 1205). Den Mench... wert van zyn God een Heer ghemaact. (Nederduytsche Rijmen, pag. 88, vs. 32) Een... Wijf liet ...haer dragken van een haer Erfghenaem te graef. (ibid., pag. 110, vs. 250).

b. in de beteekenis van gedurende.

Wy hebben niet uyt ons klieren geweest vande hielle nacht. (Klucht vande Koe 474). Sal ick van desen dagh gheen waarReyt werden vroeder? (Moortje 1970).

c. in die van aangaande of ten aanzien (opzichte) van.

De Reden die ghebiedt dat ick of mijn Ghesel hem van dit wrevel moet wat strenger gaan kastyen. (Rodd. ende Alph. 1126). Maackten sy gheen beklagh van't leydt dat my gheschiet? (ibid. 1709). Sy... juyst quamen te praten van paarden tuvsschery. (Lucelle 774). Hoe mennich hoortmen... een ander lasterlijck schelden en schennen van de gebreken. (Spa. Brab. 128). Job... heeft van zyn Rijckdom Godt ghelooft. (Nederduytsche Rijmen, pag. 91, vs. 148).

d. in die van uit, om de afkomst of den oorsprong te kennen te geven.

Die van't vermaart gheslacht des Keijsers is gheboren. (Rodd. ende Alph. 262). Die mijn bedriechelijck kust wt valsheyt meer vervloeckt dan van een lieve lust. (Moortje 358). En pruetelt binnensmonts, ïst van vruecht oft van vresen? (ibid. 921). U moeder ghy veracht van wie ghy zijt gheboren. (Angeniet 491). Doen wert de eerste Vrouw geboren van een Slangh. (ibid. 1589).

Opmerking 1.

Van wordt met den datief en den accusatief geconstrueerd; met den datief komt het voor:

Van herten. (Rodd. ende Alph. 106). Van nooden. (ibid. 1368).

Van mvnent weghen. (ibid. 1605). Vander Aarden (ibid. 2223).

Sluiten