Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter I.iefd' men nieuwers vint. (ibid. 653). Ick liefden noyt... soo seer u schoonheyt niet. (ibid. 2313). Dat hy noyt om mijn docht, r.och niet en heeft versocht. (Griane 213). Nu, nochte r-immermeere. (ibid. 436). Wiens trappen, treen, noch spoor, men nieuwers niet en vindt. (ibid. 1767). Dat Vrouwlien, niet verkiesen noch en wenschen. (ibid. 185). Ghy krijght oock nimmer niet. (ibid. 470). Ick sal een Reed'lijck recht mijn Dochter noch de Prins, noch 'sKoninghs Neven bey, niet weyg'ren, neen gheensins. (ibid. 2275). Dat ick doen noch nimmer voor en nam. (ibid. 2311). En een slecht Burger en isser niet gesien noch geacht. (Klucht van Symen +28). Dattet so gnap en gnut is en iniewers niet estoten. (Klucht vanden Molenaer 327). Ick heb mijn dagen noyt niet beters noch gelescn. (Lucelle 189). Vermits ick niet cn heb genut, noch kouwe schaal,... noch onbyt. (ibid. 1266). Dan niettemin ick vond' haar wesen noch haar taal soo streng niet noch soo stuurs, (ibid. 1720). Dat ghy noch lijf noch le'en, noch spieren niet en roerde, (ibid. 217). En ick mach... doch niemant niet gedoogen. (ibid. 668). Niemant... en is so wijs noch kloeck. (Het daget uyt den Oosten 640'). Of hy... nergens niet en kom. (ibid. 1197'). Noyt niet, secht op. (Moortje 1249). Ick vraach na niemant niet! (ibid. 2152^. Noch ick en sal althans in geener wys begeeren. (ibid. 2569). Of mijn Toncker nimmer gheen hongher schier en het. (Spa. Brab. 1241). Die 'k nerghens niet en vong. (ibid. 805). Noch hy en sondicht niet godlooslijck met de mont. (Stommen Ridder 1355).

§ 183.

Evenals in het Middelnederlandsch komen bij Bredero versterkingen van de negatie voor door den accusatief van een substantief, dat iets zeer gerings aanduidt, voorafgegaan door het lidwoord van onbepaaldheid.

Niet een myt. (Rodd. ende Alph. 461).

,, (Lucelle 1267) 2516).

,, (Spa. Brab. 248).

,, (Angeniet 1621).

,, (Stommen Ridder 1506).

„ (Moortje 257, 2469, 2887).

,, (Nederduytsche Rijmen, pag. 132, vs. 15).

„ (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 240, vs. 22).

Niet een vvgh. (Rodd. ende Alph. 1875).

Niet een Hollandsche duvt. (Klucht vande Koe 402).

Niet een kruymel. (ibid. 488).

Niet een penninck. (Klucht van Symen 479).

„ (Angeniet 78).

Sluiten