Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het High Court geldende procesrecht en van de Engelsche rechtelijke organisatie.

Men ziet uit mijn opsomming: een behandeling van het geheele proces voor de King's Bench lag niet in mijn bedoeling. Ook was de stof daartoe te omvangrijk.

Dit zijn de redenen, waarom ik de in het Engelsche procesrecht belangrijke vraag, wie in een geding partij kunnen en moeten zijn1), onbesproken liet, waarom ik compensatie en reconventie a) niet behandelde, en waarom ik tal van andere wetenswaardigheden hetzij buiten beschouwing liet, hetzij slechts even aanroerde. Ook de executie kon ik, als totaal irrelevant voor mijn doel, veilig laten rusten3).

') Rules of the Supreme Court. Order XVI. Zie ook Blake Odgers. Principles of procedure, pleading and practice in civil actions in the High Court of Justice. 5de uitg. 1903. blz. 13—22.

*) Order XXI. Zie speciaal de noot over compensatie en reconventie (set-off and counterclaim) in de Annual I'ractice ad Order XXI. Vgl. blz. 12. noot 2 en BlakeOdgers. Principles. ChapterXIV.

*) Ik erken echter, dat de Engelsche executie terdege beschouwing waard is en beginselen kent, die, zoo zij door ons werden overgenomen, tot een meer afdoende handhaving van het recht, dan nu het geval is, zouden leiden. Ik heb hier speciaal het oog op „specific performance" en „injunction". Eerstgenoemd instituut maakt mogelijk de reëele executie, in onze wetgeving slechts op zeer beperkte schaal toegestaan. Bij de injunction is meer bedoeld iemand van het plegen van zekere handelingen te weerhouden, hoewel ook hier een handeling gevorderd kan worden. Vgl. Stephen. New Commentaries on the laws of England, 13de uitg. 1899. III. blz. 483 : „The injunction is usually prohibitory ; but in exceptional cases, it is mandatory, i. e., indirectly securing the performance of some act or the restoration of the original status quo." Overtreding, niet-naleving van het rechterlijk bevel: injunction, is Contempt of court en valt als zoodanig onder de strafwet. Zie verder over specific performance en injunction Snell. Principles of equity. 12e dr. 1898. blz. 608—679. Een en ander hieromtrent kan men ook vinden in Mr. J. P. A. N. Caroli's Contempt of court in Themis. 1900.

Sluiten