Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het stelsel der rondreizende rechters in onbruik, doch werden door de wet van 1846 tot nieuw leven geroepen.

Daargelaten de vele wetten, waarbij den graafschapsrechter bizondere rechtsmacht wordt verleend, is de hoofdregel, dat hij bevoegd is in persoonlijke acties l), indien het geëischte bedrag niet meer bedraagt dan £ 50. Uitgesloten is echter de jurisdictie van het County Court, waar de actie wordt ingesteld wegens beleediging, verleiding 5) of verbreking van huwelijksbelofte8). Art. 60 der wet op de graafschapsgerechten geeft de County Courts jurisdictie, waar het geldt zakelijke rechten op onroerend goed — „any title to any corporeal or incorporeal hereditaments" *) — indien noch de waarde van het zakelijk recht in geschil, noch de pacht de som van £ 50 per jaar te boven gaat.

Daar de gerechtskosten in graafschapsgerechtszaken aanmerkelijk lager zijn, de procedure er veel

•) Voor de verdeeling der acties in „personal, real and mixed", zie stephen. New Commentaries III. blz. 395/396.

*) De actie wegens verleiding (seduction) is een typisch Engelsche actie. De verleide vrouw zelf heeft geen vordering, want: volenti non fit injuria, maar de meester of bloedverwant, die van de vrouw de minste dienst genoot, kan ageeren. De aan eischer toegewezen schadevergoeding strekt dan verder niet alleen vergoeding voor het verlies van die diensten, maar, zoo noodig verhoogd door het gedrag van den verleider, dient zij tevens om troost te schenken voor zijn gekrenkte gevoelens. Welk een vrijheid voor de jury! Zie verder Indebmaur. Principles of the Comraon law. 9e uitg 1901. blz, 403 408.

') Art. 56. County Courts Act. van 1888.

<) Voor de beteekenis van „hereditaments" zie Stephen. New Commentaries. blz. 111/112.

Sluiten