Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

District Registry) for the defendant Richard Robinson to the writ of summons in this action.

Dated the 20th day of August, 1902,

(Signed) Francis Walter of 18, New Bridge Street, London, E. C., whose address for service is the same,

Solicitor for the defendant.

De beteekening van dit stuk kan op twee manieren plaats hebben: le. gewone beteekening aan het adres van eischer. 2e. bezorging bij vooruitbetaalden brief, gericht aan dat adres en gepost op den dag der verschijning. In beide gevallen wordt tegelijkertijd het duplicaat van de akte van verschijning aan eischer bezorgd (Order XII. rule 9). Waar gedaagde verschijnt door middel van procureur, moet deze de plaats opgeven, waar hij kantoor houdt, en indien de verschijning plaats heeft in het Central Office, een speciaal adres voor beteekeningen, binnen drie mijlen van den hoofdingang van de Central Hall van de Royal Courts, en indien zij plaats heeft gehad in een district registry , dan een speciaal adres binnen het district. Waar een procureur als agent voor een ander procureur optreedt, moet hij bovendien vermelden naam of firma en plaats van kantoor (place of bussines) van den lastgever. Mutatis mutandis heeft gedaagde gelijke opgaven in zake het adres voor beteekeningen, te doen, waar hij in persoon verschijnt. Is geen adres voor beteekeningen vermeld, dan wordt door den ambtenaar ter griffie tot de verschijning niet medegewerkt. Blijkt het opgegeven adres verzonnen („illusory or fictitious"), dan kan de verschijning op verzoek van

Sluiten