Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chaos van tegenstrijdige beweringen een kosmos van enkele bepaalde bewijs'oehoevende punten voorop te stellen.

Kent men echter het bewijs-interlocutoir niet, dan moet uit de conclusies duidelijk blijken, welke de punten in geschil zijn, omdat voor de behoorlijke werking van den trial dit een volstrekt vereischte is. Het hooren van getuigen en deskundigen kan alleen dan tot een bevredigende uitkomst leiden, indien men weet, wat ieder der partijen daardoor wenscht te bereiken, en die wetenschap kan de Engelsche rechter, bij gebreke van een bewijs-interlocutoir alleen door de conclusies verkrijgen.

Partijen moeten dus door wetsvoorschriften gedwongen worden haar conclusies zoo in te richten, dat de punten in geschil daaruit duidelijk blijken. De naleving van die regelen moet dit gevolg opleveren, dat er geen behoefte meer bestaat aan een bewijsinterlocutoir. Wil deze uitkomst hier te lande verkregen worden, dan zijn voorschriften, als in het Engelsche recht voor de dingtalen bestaan, zeer noodzakelijk.

Uit hetgeen volgt, zal blijken, dat aan den inhoud der conclusies strenge eischen moeten worden gesteld, waardoor de kunst de dingtalen op te stellen een moeielijke wordt, doch, bedrieg ik mij niet, dan worden die nadeelen ruimschoots vergoed door het wegvallen der bewijs-interlocutoiren, en door het verkrijgen van meer waarborgen voor een juiste beslissing.

Gaan wij thans over tot het bespreken der regelen, die de pleadings beheerschen. De hoofdregel, waaraan pleadings moeten voldoen vinden wij uitgedrukt in Order XIX. rule 4 :

Sluiten