Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundig bewijs te verschaffen. In al deze gevallen voel ik zeer veel voor dc mogelijkheid, dat de rechter zelf een deskundige aanwijst, hier toch kan men de opdracht vatbaar maken voor executie, desnoods door middel

van den sterken arm.

Praktisch ware misschien zelfs, dat dc partij, die behoefte had aan deskundigen-bewijs, zich voor de slotbehandeling tot den rechter in raadkamer kon wenden om verleening aan een bepaald deskundige van de noodige middelen tot kennisneming van de voor haar belangrijke feiten en omstandigheden.

Ik kan mij met de rechterlijke bevoegdheid tot benoeming van een of meer deskundigen ook volkomen vereenigen uit een ander oogpunt: de rechter behoeve niet geheel lijdelijk te zijn, maar moet zijn belangstelling in de zaak desnoods toonen door een actief optreden ter ontdekking der waarheid en van de materialen, die voor een rechtvaardige uitspraak noodig zijn. Ik voel niets voor de vrees van hen, die in des rechters bevoegdheid tot zelfstandig onderzoek een gevaarlijk verschijnsel zien.

Sluiten