Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dan de handelende personen goed de wet te kennen. De onbillijkheid, waartoe deze eisch in concrete gevallen leiden kan is door Anton Menger, in zijn „Das biirgerliche Gesctzbuch und die besitzlosen Volksklassen" (1890) voldoende belicht dan om hier in een nieuwe behandeling van dit principe te treden. Ik wil volstaan er op te wijzen, dat alle aan banden leggen inzake het bewijs van zekere feiten leiden kan tot kosten en wantrouwen ademt in de wijsheid van den toch door den staat aangewezen rechter. Is niet bij uitstek hier een materie, waarin het partijen-verhoor een passend bewijsmiddel zou zijn? Gaan wij verder in de richting, die ons door den tijdgeest gewezen wordt: scheiding der boedels van man en vrouw, dan zij men behoedzaam in het eischen van beschrijvingen en schrift en schatte de resultaten, die ook andere bewijsmiddelen wellicht zouden kunnen leveren.

Ook buiten het familierecht zal het nieuwe instituut goede diensten kunnen verrichten. Inzonderheid wijs ik hiertoe nog op het verzekeringsrecht. Hij, te wiens behoeve de verzekering gesloten is, zal in den regel ook de persoon zijn, die de nauwkeurigste inlichtingen over de geleden schade kan verschaffen. Het is niet kwaad, ten deze mede in herinnering te brengen een soort van maatschap, die zich veel in het maatschappelijk verkeer voordoet. Het is gewoonte, dat in het openbaar aanbestede werken door één persoon worden aangenomen, doch dat die ééne persoon handelt voor een groep, die bij groote werken zeer talrijk kan zijn, welks deelnemers overeengekomen zijn om op het werk voor een bepaalde som door één hunner, daartoe aangewezen, te doen inschrijven. Doordat echter alle leden van die personen-vereeniging gelden, werktuigen of arbeid

Sluiten