Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

administratiefrechtelijke gevolgen hebben. Thans is alleen civielrechtelijk onrechtmatig, wat straks mede strafrechtelijk getoetst zal worden. In het eene land is civielrecht, wat in het andere ter kennisse staat van den administratieven rechter. Tusschen civiel-, straf- en administratiefrecht bestaat een nauw verband. De regelen van deze drie rechtsgebieden kunnen alle evenzeer aanleiding geven tot ingewikkelde kwesties. Waartoe dan een verschil in wijze van berechting?

De korte procedure, en vooral de mondelinge, compacte slotbehandeling, die wij thans reeds o. a. in het wetboek van Sv. en de Beroepswet bezitten, die ons beloofd is in het Ontwerp tot regeling der administratieve rechtspraak, ziedaar een desideratum, waarnaar alle rechtzoekenden mogen hunkeren. Laten wij in onze procedure echter geen ingrijpende veranderingen aanbrengen dan na wél bestudeerd en overwogen te hebben de wijze van behandeling, waartoe onze praktische overburen gekomen zijn. Het voorbeeld door Engeland gegeven kan ons ten deze leiden.

Sluiten