Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn langzamerhand grootgrondbezitters geworden. Amsterdam is heer van Amstelveen. Leiden krijgt in 1582 door aankoop geheel Leiderdorp in bezit, Middelburg in 1493 Arnemuiden.

De stad, die een teedere zorg voor hare kinderen koestert en hunne belangen angstvallig bewaakt, behandelt de dorpelingen als stiefkinderen, die zij ten bate van hare eigen kinderen niet tot ontwikkeling laat komen.

Volkstellingen worden in de middeleeuwsche steden niet gehouden. Bevolkingsregisters ontbreken.

Wie iets weten wil van het zielental, moet zich tevredenstellen met hetgeen kerkregisters, lijsten van communianten, gilde- en poorterboeken, belastingkohieren enz. bieden. Een materiaal, dat geen volledig licht geeft.

De doop- en begrafenisceelen worden gewis niet altijd nauwkeurig gehouden, het aantal communianten geeft niet juist de bevolking op twaalf jarigen leeftijd weer. Of onder de poorters ook de buitenpoorters gerekend worden, is onbekend.

De Duitsche staathuishoudkundigen en geschiedvorschers hebben met een bewonderens waardigen ijver het zielental van onderscheidene

Sluiten