Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijk is welvarend door den op de Veluwe uito-eoefenden tabaksbouw.

Van uitleg of uitbreiding dezer steden is echter geen sprake. De handel bevordert de welvaart, doch kan het verlies, door den achteruitgang van de nijverheid geleden, moeielijk geheel vergoeden.

Amsterdam maakt nogthans op den bezoeker een aangenamen indruk. Aan de havens begint het handelsvertier te herleven; de groote koopmanshuizen en drukke straten doen rijkdom en welvaart vermoeden; het onderwijs heefteen goeden naam.

Ontegenzeggelijk is Amsterdam de eerste stad des lands. Wanneer eenige Belgische heeren haar in 1819 bezoeken, achten zij het buiten twijfel, dat „Amsterdam de hoofdstad is." ')

Maar zelfs te Amsterdam is vergrootino- of uitleg onbekend. Het verschil is slechts, dat de stad niet zooals de andere onder overmatige armenlasten gebukt gaat; niet wijl haar nijverheid bloeit, maar omdat haar armenzorg verstandig heet te zijn. Het stadsbestuur is de emigratie naar de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid" zeer genegen.

Van Hogendorp zag de Nederlandsche stad

') Van Hogendorp. deel III, p. 104 e. v.

Sluiten