Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de verkeerswegen naar zee worden verbeterd. Te Amsterdam richt men in 1863 met steun der Regeering de Kanaalmaatschappij op. Tegelijkertijd wordt tot verlegging van den Maasmond door middel van de doorgraving van den Hoek van Holland besloten.

De afschaffing der differentiëele rechten in Indiö (1867) en de geleidelijke opheffing van het kultuurstelsel verschaffen met de uitgifte van woeste gronden in erfpacht (1869) den groothandel nieuwe banen.

En voorts wordt de ontwikkeling van alle gemeenten krachtig bevorderd door de afschaffing der plaatselijke accijnsen (1865), waardoor het verbruik toeneemt, en de belemmeringen van het binnenlandsch verkeer wegvallen.

Aldus worden in deze jaren de bouwsteenen bijeengebracht, die de Nederlandsche stad tot een nijverheids - of handelscentrum kunnen maken.

De nijverheid, welke op de tentoonstellingen te Haarlem (1S61) en te Londen (1862) blijken van groote vorderingen gegeven had, maar in die dagen toch nog in hoofdzaak ambacht en handwerk was, treedt in 1873 te Weenen als fabrieksnijverheid tevoorschijn. Naast voedingsmiddelen, jenever, manufacturen en zilverwerk, ook op vorige tentoonstellingen gezien, doch nu in meerdere soorten en beter vervaardigd, ont-

Sluiten