Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te danken is aan de vestiging der welgestelden. Deze immigratie treedt schijnbaar sterker op den voorgrond dan die der onvermogende arbeiders; van den trek dezer laatste wordt althans nauwelijks gewag gemaakt.

Zoo hebben in deze jaren economische motieven den stoot tot den trek naar de stad gegeven en eveneens de richting, waarheen de trekkenden gingen, bepaald.

Na 1890 breekt voor den landbouwer geleidelijk een betere periode aan.

Door het invoeren van geschikte cultures, door de toepassing van de landbouwwetenschap en de coöperatieve beginselen, door het nauwlettend waken tegen vervalsching van zuivelproducten heeft de landbouwer, ondanks dat de prijzen ^aaö gebleven zijn. bevredigende uitkomsten verkregen en zijn inkomen langzaam zien stijgen. Landhuishoudkundigen oordeelen eenstemmig, dat de slechte tijden sinds 1895 voorbij zijn.

Maar geenszins zijn in het landbouw- en veeteeltbedrijf alle redenen tot emigratie plotseling verdwenen. Het steeds toenemend gebruik van landbouwmachines veroorzaakt, dat de werkeloosheid in den winter veelal nog groot is.

En hoewel de loonen stijgen, zijn zij niet voldoende om het geheele jaar rond te komen, zoo

Sluiten