Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. ROBERTSON ALS THEOLOOG.

HOOFDSTUK I. ALGEMEENE EN BIJZONDERE OPENBARING.

Wie de geschriften van Robertson gelezen heeft, zal begrijpen, dat het niet gemakkelijk is zijne meeningen getrouw weer te geven, en vooral om deze bijeen te brengen onder enkele rubrieken.

Want niet alleen, dat wij zijne gedachten moeten samenlezen uit een zeer groot getal brieven en preeken, maar - in het eerste deel heb ik er reeds met een enkel woord op gewezen — wij vinden dikwijls over hetzelfde onderwerp verschillende meeningen, die elkander wel niet uitsluiten, maar toch ook niet geheel dekken.

Men mag dus bij hem nooit vergeten, dat zijne geschriften niet op alle punten als eene dogmatiek kunnen geraadpleegd worden, waarin alle kwesties als zoovele loei worden behandeld, maar men moet ze menigmaal beschouwen als de openhartige mededeelingen en blijken van zijn worstelen om voor zichzelven en voor anderen tot meer klaarheid te komen.

Zoo moeten wij ons dus trachten te hoeden om op datgene, wat meer met onze opvattingen strookt, den nadruk te leggen, wanneer het niet opzettelijk door hemzelven geschiedt. Vooral bij Robertson is men aan het groote gevaar blootgesteld om subjectief te worden en om hem niet genoeg recht te doen wedervaren. Ik heb zooveel mogelijk getracht dit te vermijden en zijne meeningen over de door mij besproken vragen volledig en objectief weer te geven.

Wij gaan uit van de gedachte, die wij vinden in Sermons I, p. 831): we do not seek God - God seeks us. There is a Spirit

Zie bv. ook Sermons V, pp. 237, 250: Life and Letters, p. 224.

Sluiten