Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons eindig denken niet meer dan waarschijnlijk zijn; het bestaat in het gevoel „that all is right", ondanks de vele raadselen, de groote verwarring door de zonde verwekt.

Men kan het omschrijven als: de moed, om ondanks alle kwellende gedachten, die ons doen wantrouwen aan Gods goedheid en liefde, Hem Vader te durven noemen, of weH): als het machtige vertrouwen in God, dat ons niettegenstaande alles, wat ons met twijfel vervult, doet leven voor het onzichtbare, hoogere leven. Als zoodanig is het geloof dus in kiem het beginsel, dat daaglijks algemeen wordt toegepast?), en het verschilt met het geloof in aardsche dingen alleen wat betreft het voorwerp, waarop het is gericht. Wanneer een kind „the haif-hour's idleness" er aan geeft, omdat het vertrouwt op iemand, die het in dit geval den volgenden dag vacantie belooft; - wanneer het zijn eetlust bedwingt, omdat het geloof slaat aan de waarschuwing, dat het anders ziek zal worden, - zoo handelt dit kind uit geloof. Eveneens de mensch, die tegenwoordige genoegens opgeeft, omdat hij ten gevolge daarvan later meer zal genieten, terwijl hij anders zijne kortstondige vreugde met veel smart zal moeten boeten. Wel is deze voorzichtigheid gewoonlijk slechts weinig meer dan een bepaalde vorm van zelfzucht, maar toch in zekeren zin te prijzen. De onmatige, die zich in zijne begeerten beperkt om op deze wijze eerbewijzen te erlangen, en meer te genieten, is wel geen groot man, maar hij staat toch hooger, dan wie zich door zijne hartstochten laat meesleepen; de koopman, die vooraf berekent, spaarzaam is en zich stelselmatig onthoudt van alle onnoodige uitgaven, alleen om een groot fortuin bijeen te vergaren, staat toch zeker hooger dan de speler, die zijne bezittingen in één keer waagt. Wij kunnen nog een stap verder gaan en ons iemand voorstellen, die niet uitziet naar tijdelijke genietingen, maar naar eeuwige belooningen, en hiernaar zijn gansche leven inricht. Hier

1) Sermons IV, p. 148.

2) „ III, pp. 23-28, 227, 228.

Sluiten