Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor ik eindig nog eene enkele opmerking.

Ik sta nu niet nogmaals stil bij de herinnering, in welk een ongunstigen toestand de preeken van Robertson tot ons zijn gekomen. Wij moeten uitgaan van den ons overgeleverden tekst. En dan vvensch ik nog den nadruk te leggen op de volgende overweging. Het zal namelijk bij menig prediker mogelijk zijn eene keurgarve te verzamelen uit een zeer groot getal leerredenen, maar het is meen ik een weinig voorkomend geval en een bewijs van buitengewone kracht, als iemand, die vooral in de laatste jaren gekweld werd door lichaamslijden, doch ook vroeger dikwijls te lijden had door zwakheid, ondanks andere, zeer drukke pastorale werkzaamheden in staat is bijna wekelijks eene preek te houden, die men kan stellen naast het beste, dat ons bewaard is gebleven.

Voor hen, die zijne preeken kennen, geef ik daarom een lijstje met de opgave van den datum en het onderwerp.

Ongetwijfeld zouden wij het vrij wat kunnen uitbreiden, indien wij ook de andere, die hij uitgesproken heeft kenden. Maar deze zijn of verloren gegaan i) of niet voldoende opgeschreven, of nog niet uitgegeven.

1849. April (datum onbekend). Salvation out of the visible church, IV, xiv.

29 „ God's revelation of heaven, 1, i.

6 Juni: Parable of the sower, I, 11.

10 „ Jacob's wrestling, I, ui.

24 „ Solomon's restoration, IV, xvi.

20 Oct.: Triumph over hindrances - Zaccheus, i, v.

') Reeds merkte ik op in mijn eerste deel (p. 39), dat, volgens Arnold, bijna Va deel van zijne preeken verloren geraakt en niet teruggevonden is.

Sluiten