Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(door den niet zaakkundige overgelegd) van de veranderingen, die de chloroform heeft ondergaan in de tropische zon of reeds van 't begin af een geelgroene kleur is opgetreden, of dat deze betrekkelijk plotseling later is te voorschijn gekomen.

Ofschoon ik dit dus in 't midden moet laten, meen ik de oxydatie van de chloroform in de gegeven omstandigheden te moeten voorstellen als te geschieden in twee trappen. Is er geen overmaat van zuurstof dan gaat de reactie niet verder dan gemeld is:

C H Clj + O = CO Cl2 + H Cl.

Is er wel overmaat, dan stel ik mij voor, dat aldus de reactie vervolgd wordt:

CO Cl, + O = CO, + 2 Cl en 2 H Cl + O = H2 O + 2 Cl.

Terwijl Richardson ') heeft aangetoond, dat onder den invloed van het zonlicht en in gasvormigen toestand werkelijk zoutzuur met zuurstof geeft water en chloor, is de oxydatie van kooloxychlorid onder den invloed van 't licht, 't zij in tegenwoordigheid van halogeen of halogeenwaterstofzunr of beide, 't zij zonder eenige katalysator, nog niet bekend en zal dit dus nog geconstateerd moeten worden om mijn veronderstelling geheel aannemelijk te maken. Alvorens het tegendeel nog niet is vastgesteld, meen ik op grond van bovengemelde proeven te mogen concludeeren, dat de oxydatie van chloroform onder den invloed van het licht een proces is, dat trapsgewijze

') Richardson. Trans of chem, Soc. SI, 8oi (1887).

Sluiten