Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne voldoe ik hierbij aan den plicht, dien zoowel de academische gewoonte, als mijn gevoel mij voorschrijft, U, Hoogleeraren en Oud-Hoogleeraren dezer Universiteit ivier onderwijs ik genoten heb daarvoor mijn hartelijken dank te betuigen.

In v bijzonder geldt dit U, Hooggeleerde lorentz, hooggeachte promotor, ivien ik ook te danken heb voor Uwen steun bij de bewerking van mijn proefschrift. Als een groot voorrecht beschouw ik het U als geleerde en als mensch te hebben leeren kennen.

Hooggeleerde kluyver, Uwe lessen in de wiskunde heb ik steeds zeer geivaardeerd; als ik tegenover mathematische problemen met een zeker zelfvertrouwen sta, dan is dat niet anders dan vertrouwen in uw onderwijs.

Ook uwe colleges, Hooggeleerde van Geer en vooral uwe welwillende belangstelling, zelfs, nadat gij Uw ambt had neergelegd zal ik steeds in dankbare herinnering houden.

Sluiten