Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overheid zat met den man verlegen. Hem terstond uit haar gebied verbannen, wilde zij niet; immers blijkens ingewonnen inlichtingen had hij zich tot voor korten tijd steeds als een braaf en fatsoenlijk man gedragen. Hem ongestoord de predikanten te laten smaden, ging toch ook niet aan. Zich ten zeerste verbazend, hoe een kalm burger plotseling in een driesten en rumoerigen onruststoker kon veranderen, wist zij niet betei tedoen, dan hem met een strenge berisping en het bevel om zich voortaan stil te houden, niet meer te prediken en te doopen, naar Benfeld terug te sturen. Maar Wolff stoorde zich njet aan dit gebod. «Tandem post acrem obiurgationem verbis schreef Cahto aan Zwingli, ') »qua hominem gloriae desiderio insanum flagellavimus, abmandatus est ad Brunfeld, J) hac lege, ne quid in vulgus de suis dogmatibus efferat. Verum interea mira de se praedicavit, quemadmodum nos vicisset ac reddidisset

beoordeling, haalt Capito daaruit alleen datgene aan, wat hij de moeite waard a 'ht aan ZwtsfiLI mee te deelen. Met uame wü hij aanwijzen, welke rol de/e Doopsgezinde gespeeld heeft in den strijd der predikanten met de Katholieken over de afschaffing der missen. Als me„ uu, hetgeen Caitto hierover /egt, vergelijkt met het raadsverslag, dan wordt het zoo goed als zeker, dat Capito in zijn brief van 16 Mei op denzelfden persoon het oog had als het raadsverslag, namelijk op IIan's Wolff uit Uenfeld.

Het raadsvkrsi ag:

»das/. die predicanten und der Lutiikr das recht wort Gots nit predigen und namlich in dem das/ sie allein uff das nsserlich ding dringen, closter uffthun, messen abthun, altar abbreehen und sonst die gezier der K'irehen vernichten, und mit einer ungestüm «las Volk underwisen. damit sie nit zu der liebe und mit dem her/en zu (iott. sondern zu der That und zu abbruch der iisserüclien dinge gefurdert werden*.

') Capito aan Zwisgli, 11 Juni 1526. Zw. ofp.. VII. p. 516. a) Lees: Benfeld.

Capito:

vinter convitia frequentia asseverabat, nos esse ipsissimos Phari^aeos. qui foris initio sumto. probitatem et Christianismum ad externa ligaremus. Quod sic collegit. quia nihil docuissemus, nisi demoliri statuar, altaria, temf la. eiieere Afonachos et Monachas npugnantes ex coenobiis, abrogare Missas« etc.

Sluiten