Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kerk, maar juist op bekeering tot rechtschapenheid en broederliefde aan. Van werkzaam medelid werd hii spoedig het geestelijk hoofd der gemeente, welke zich door zijne toewijding en volharding spoedig onder geringen en aanzienlijken uitbreidde. Maar de predikanten, met name Urüam's rilegll's, rustten niet, voordat de man, door wiens toedoen hun gehoor sterk in aantal afnam, uit de stad was verdreven. ') Denck nchtte toen zijne schreden naar Straatsburg, waar hij waarschijnlijk in het begin van November 1526 aankwam. Door zijne ervaringen elders voorzichtig geworden, trachtte hij zich op den achtergrond te houden: slechts in stilte zocht hij aanhangers voor zijne denkbeelden te winnen. Maar een man als hij kon bij den indruk, dien hij maakte op ieder, met wien hij in aanraking kwam,2) niet lang onopgemerkt blijven. Onwillekeurig werd hij door zijne omgeving naar voren geschoven. In het begin van December hooren wij van Capito en Hl'TZER beiden 3) de klacht, dat Denck hunne gemeente in verwarring bracht. Dat denck een man van buitengewonen invloed moet zijn geweest, daarvan getuigt het feit, dat hij hier na een arbeid van zes of zeven weken reeds een talrijken kring van aanhangers had gewonnen. Dat bewijst verder het verschil in de houding, welke de predikanten vóór en 11a denck's oponthoud in de stad tegenover de Doopsgezinden aannamen. Terwijl zij vóór zijne komst hen beschomv-

') Vergel. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichti, 2e Aufl. 1901, S. 223 ff.

2) Dit blijkt ook uit Capito's verschil in oordeel over Dknpk vóór en na zijne persoonlijke kennismaking met hem. Afgaande tip wat er van dezen werd verteld, noemt hij hem »een sluw en onbestendig man, die overal met driestheid en aanmatiging alle predikanten smaadt« (homo vafer et varius, qui magna tide atque auctoritate trahicit omnes undique Verbi ministros), Capito. aan ZwiNci.f, 10 December 1526. Zw. opp., VII, p. 572* Maar nadat hij Dknck's werkzaamheid te Straatsburg en hem zelve o.a. in het twistgesprek met llrr/XR had leeren kennen, schrijft hij: »Vita (Denkii) in speciem castigata. dexteritas ingenii, habitudo in agendo decens mirifice vuig 11 m perstringunU, Capito aan Zwivgu. 2<> December 15 5, Zw. opp., VII, p. 579.

3) ( apito aan Zwinci.i, io December 1526. Zw. opp-. VII, p. 572. Bi tzkr aan farel, 13 December 1526, Herminjard, Corrcsp. des Réformateurs, I, p. 467.

Sluiten