Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij vooral ZwiNGLl's bemoeiing, toch weer op beteren voet met elkaar gekomen. Zoo schreef ÜECOl ampadius aan ZWINGLI : Buceri litteris accipio, tandem Catabaptistarum fallacem spiritum Cafitoni innotescere, ut quotidie eis minus fidat, sed nee CELLARio tantum tribuit, quantum olim. Nihil habet dissidii cum Bucero, nee ab eo turba timenda est, tametsi nai8o[imrii(ffxa abolitum velit, et alia quaedam CEI.LARll in Hoseam infarserit, nihilominus synceritatem fidei probe contra eos tuetur; antesignanos et capita factionum ejiciendos censet, libertatem in extemis, qua licet baptizare infantes, fortiter asserit. Nihil ultra exigimus ab illo.« ') Toch bleef er ook in de volgende jaren eene zekere verwijdering tusschen de beide ambtgenooten bestaan wegens hun verschillende houding tegenover de Doopsgezinden.2) Terwijl Butzer steeds meer op strenge maatregelen tegen hen aanstuurde, keurde CAl'ITO dit scherpe optreden wel af, maar bepaalde hij zich tot lijdelijk verzet ertegen.

') Ovcoi-AMPADIUS aan Zwingi.i, 6 Aug. 15?S, l.c., p. 211.

») Butzer aan I)i.aitrer, 29 lJec. 1531, bij Cornkmus l.c., II, S 263. I)e dateeriug van Corneuus 10 Januari 1532 is onjuist, vergel. Thes. Hauw.. IV, p. 206.

Sluiten