Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts veertien, ') liet gold eene bijeenkomst van voorgangers (o. a. Kautz en Reubun) met de meest gegoede en aanzienlijke Doopsgezinde burgers, hackfurt, meijger en marbeck,3) waarin men beraadslaagd had over het onderhoud van de broeders, die van buiten kwamen. De algemeene kas toch, waartoe zij gezamenlijk bijdroegen, en die werd beheerd door Lux hackfurt, was niet toereikend om te voorzien in de behoeften van al de geloofsgenooten, die, van elders verdreven, hier eene schuilplaats zochten.

Daar de overheid wel had ervaren, hoe weinig verbanning uitwerkte — niet weinigen der verdrevenen toch kwamen heimelijk in de stad terug — zon zij op andere middelen om van de Doopsgezinden verlost te worden. Zij vroeg verschillende predikanten en raadsleden om schriftelijk advies, hoe zij met de gevangenen moest handelen. Een van die raadgevingen is nog bewaard gebleven. 3) De schrijver dringt er op aan de belhamels als KAUTZ met den dood te straffen, degenen, die vroeger reeds gewaarschuwd zijn, zonder aanzien des persoons en zonder er op te letten, dat zij door de wereld voor vroom worden gehouden, uit de stad te verbannen, maar hun, die blijken door de anderen verleid te zijn, hunne dwalingen vriendelijk onder het oog te brengen.

') Bedboti'S aan Blai'rer, 26 Oct. 1528, bij Cornelius, l.c., II, S. 260.

Omtrent deze drie mannen geeft Wëncker's uittreksel uit de Vergichteu Sagebiicher nog deze aanteekenii «zen, die door rührich noch Corn'KMUS zijn afgedrukt: 21 October werd naast Meyger, Ka ut/ en Reubi.in ook verhoord: «pilgram Marueck von Rotenburg usz dem S'.einthal mit eim Weib, ein burger in dessen hausz die Versamlunge.i der W idertaufer geschehen», AI.A.II.I''., I, fol. 332 v". En fol. 336 v°: xlhnen (scil. den Wiedertauferu) angehend hat eine grosze Gesellschaft gehabt unter andern burger auch Meister Lux Hackfurt, u. noch vil mer uff .... (onleesbaar) die frembd herkommen u. alle in fridlin des Schribers IIusz so by Roszbaum ste'net. allen Sontag zusammenkommen. Nennen sich der Geist Gottes, und die andern, so Irer Sect nit anhangen, das stinckend lleisch*.

3) M. A. //. E., I, lol. 316

Sluiten