Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevanckenis soude sittcn, ende daer nae in vryheyt zijn Predickampt over die gantsche werelt door hulpe zijner Dienaers ofte aanhangers voort stellen".

Vol ongeduld wachtte HOFMANN te Straatsburg den tijd af, waarop de voorspelling van den Oost-Frieschen profeet zou worden vervuld. Toen de overheid echter geen acht op hem scheen te slaan, liet hij haar door »LIEN1IARI> JOBST, den Propheten alhie in Krautenau» behalve een boekje von dem Schwerdt') een brief overhandigen 2), waarin hij haar op de gewichtige zending, die hij te volbrengen had, opmerkzaam maakte. »Tandem in euni furorem venit,» schreef But/.ER 8 Sept. i 533 aan bisschop ClIRlsTOPH van Augsburg, 3) »ut offerret sese magistratui, testatus se hic acturum sive liberum sive in vinculis; nam hic initium sumpturum regnum Christi, quod horrenda caedes hominum praecessura sit; istuc se hic expectaturum et, dum ista implerentur, se nudis capite et pedibus ingressurum nee nisi panem et aquam gustaturum.* Toen HOFMANN ten slotte werd gevangen genomen, liet hij zich onder uitbundig vreugdebetoon, gelijk ÜBBE FlI.lPS aanschouwelijk vertelt, naar de gevangenis brengen. »Doen nu MELCHIOR sach, dat hy in de ghevanckenisse soude gaen, soo heeft hy Godt ghedanckt, dat die stonde ghecomen was, en heeft zijnen hoet van zijn hooft gheworpen ende een mes ghenomen ende syn hosen voetelingen by die een clau afghesneden, ende zijn schoenen vvech geworpen, ende zijn vingheren met der handt tot den Hemel opghesteken ende gheswooren by den levendighen Godt, die daer leeft van eeuwicheyt tot eeuwicheyt, dat hy gheen ander spyse noch dranck ghenieten soude dan water ende broot tot der tijt toe dat hy met der hant ende uytghestreckten vingheren wese dengenen die hem ghesonden hadde, ende daer mede

*) Dit boekje is verloren gegaan.

2) Vergichbuch, Dinstagpost Vocem Jucunditatis, bij Röhkicii, Z.h. 77/..i8óo,S.68.

3) Bij Cob>elius, /. cII, S. 355.

Sluiten