Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITtoo J PUnt h,dd LVIJN een der schitterendste

betoogtn, die oo.t ter verdediging van de onsterfelijkheid

zijn uitgesproken. Hij vatte in eene korte uiteenzetting de ewijzen daarvoor samen, welke sedert in duizenderlei vorm yn herhaald. /,jne tegenstanders wisten er niets deugdelijks OP te antwoorden. Toen de Raad zag, dat zij tot ïw gen waren gebracht, verbande hij de beide vreemdelingen u { de stad (19 Maart 1537). Wat Gabkrel omtrent het derde wistpunt mededeelt, komt mij niet geloofwaardig VOOr. Hij ijkt niet op de hoogte van de denkbeelden der Doopsgezinden te zijn, want zij loochenden de onsterfelijkheid der j' v°Istrekt niet. We. waren er onder hen van meening, dat

b if 'Th mCnSCh "a de" d°°d in S,aPenden toestand blijft voortbestaan tot aan den dag des gerichts. Dat Calvijn

hierover met de beide Nederlanders heeft geredetwist, is op

-ic zelf niet onmogelijk; immers van hun geloofsgenoot en

reismakker, die ,n Augustus 1538 te Metz werd verdronken,

staat opgeteekend .), dat hij deze eigenaardige leer daar heeft

beleden. Toch betwijfel ik de juistheid van Gaberel's bewering

Hr, brengt namelijk Calvijn's verhandeling, die bekend is

onder den naam van Psychopannychia, en die de leer van

den zieleslaap bestrijdt, ten onrechte met dit dispuut in

verband, want dat geschrift in reeds in 1534 te Orleans door

Calvijn opgesteld«). Daar komt nog bij, dat het verslag

par les magistrats. Mais les sentiment* secrets de ces héretiques dépassaient

la mesure commune des erreurs humaines. La matéria.ité de 1'.We le druit

d« plus fort. la communaute des personnes et des héritages, telles étaient les croyances des cliefs anabaptistes«. <-taie.it les

') Cai.vijn aan Fa rei, ji Sent i c ix ..

trTviTutpar Huguenin'p'*39; ',ij

s'P"

lijken tekst u.t ,534 alleen de voorrede bekend, Cah, opp.. V, p ,1 sëqq

X1TT "" *S'M" —"-"-i

g icht Dit vermoeden schijnt gewettigd; want zij zijn het geweest beweert IJN, < ie deze dwaalleer weer op het tapijt hebben gebracht, Calv. opp., V,

Sluiten