Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg eigenhandig auch die Adresse. ') Die Reinschrift fol. 161, 162 ist von einer andern Hand: es ist wol die von ThkohaU) Schwartz (Nigri).J) Die zahlreichen Korrekturen und Zusatze sind aber auch von der Hand Capitos, und auch die Zufiigung am Schlusse : sgeben Straszburg .. .. 1527», sowie das durchstrichene: «Matthis Zeil .... Straszburg» ist von capito gemacht. Von einer zweiten Schreiberhand (es ist nicht schwartz 3)) ist noch darunter geschrieben: ïWolfgang Capito und etlich christliche Bürger zu Straszburg». Capito hat »Biirger« gestrichen und daftir «brieder« gesetzt. Es folgt fol. 163, 164 ein anderes, ebenfalls durchweg eigenhandiges Konzept von Capito an die Brtider und Schwester im Gefangnis zu Horb.

Das sind durchaus sichere Feststehungen und ich stimme Ihnen durchaus zu, dasz das Verhaltnis Capitos zu den Wiedertaufern gerade damit sehr klar beleuchtet wird«.

De mededeelingen van Prof. flckkr bevestigen hetgeen ik op bl. 66 noot omtrent Capito's brief aan den Raad van Horb heb opgemerkt; ineen opzicht komt dit daarmee echter niet geheel overeen. Toen ik indertijd de besproken stukken doorzag, heb ik den indruk gekregen, dat capito »in het afschrift in het net* slechts hier en daar iets verbeterd en toegevoegd heeft. Prof. flcker evenwel spreekt van talrijke toevoegingen en verbeteringen. Ofschoon het tot de kwestie, waar het hier op aankomt, niets afdoet, meen ik toch op dit verschil te moeten wijzen.

* *

*

Daar ik BarGe's monografie over Karlstadt, I, 1905, eerst onder het afdrukken ontving, heb ik dit werk niet kunnen raadplegen.

l) »Capiio gen Iiorb etlicher gefengner halben*.

5) schwartz was te Straatsburg predikant aan de »Alt St. Peterkirche«.

a) Blijkbaar heeft Schwartz, die Capito's plan eerst steunde, zich naderhand, loen de andere ambtgenooten daarvan afkeerig bleken te zijn. teruggetrokken. Dit onderschrift is vermoedelijk niet van een der Straatsburger predikanten, want dan zou Prof. Fickp.r die hand wel herkend hebben : misschien van een der mannen, uit wier naam Capito dit stuk onderteekend heeft.

Sluiten