Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan naar buiten daadwerkelijk gevolg te verbinden, — zoo ook bij de bedoelde vereenigingen. Dien „Gesanuntwillen" moeten we dus als reëel aanwezig beschouwen, terwijl de organen om daaraan uiting te geven van elders moeten gezocht worden; en een zoodanige, geheel op zich zelf bestaande, wil is mij in de eerste plaats reeds niet duidelijk. Maar buitendien, indien die wil eerst door organen kan geuit worden, waarvoor bestuurders zouden moeten fungeeren, dan staat de vergelijking met s menschen handelen, dunkt mij, toch bloot aan deze tegenwerping, dat bij den mensch wil en orgaan in ééne lichamelijke verschijning vereenigd zijn (zoodat hier de daad van het orgaan aan het wezen, waarin de wil besloten ligt, ten laste komt, — door dit wezen verricht is), terwijl bij die corporaties een wil op zich zelf zou bestaan en de organen, daarvan afzonderlijk bestaande; de bestuurders dus werktuigen en toch ook begiftigd met eene zelfstandige positie!

De vergelijking hinkt, naar mijn inzien, niet alleen aan dezen kant, maar ook anderzijds.

's Menschen mond, hand of andere organen zullen toch wel bij elke functie zijn orgaan zijn en blijven, (zóó dat hier daad van het orgaan is — daad van den persoon zeiven), hetzij het vleit of hoont, hetzij streelt of slaat; maar het rechtspersoonlijk orgaan is dit onder zeker voorbehoud; aan dit is een formeele kring van bevoegdheden en werkzaamheden aangewezen, terwijl het, daarbuiten tredende, niet meer als orgaan handelt.

Sluiten