Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne personen en qualiteit te kunnen verschuilen achter <lc société anonyme!

Integendeel blijven juist de personen der deelnemers bestaan; maar men heeft met hen te doen, als ware het een enkel subject, als ware het een enkel persoon. De zelfstandigheid wordt inderdaad slechts hierdoor bepaald, dat zij een vooraf vastgesteld kapitaal in gemeenschap brengen, hetwelk afgezonderd is en blijft van hunne particuliere bezittingen.

Is dit collectief begrip onlogisch, verzet zich daartegen bet positieve recht?

Men kan met anderen in den eigendom eener zaak deelen, zoo dat men eigenaar is van een bepaald deel; men kan ook aldus eigenaar zijn, dat zijn recht zich uitstrekt over een ideëel deel. En is nu ook niet •een vorm van eigendom denkbaar, waarbij niet aan ieder een bepaald of een ideëel deel toekomt, maar dat men gezamenlijk eigenaar is.

,,Nous pouvons être propriétaires, indiriduelh-ment; jious pouvons aussi être propriétaires iudivisémettf; nous pouvons, enfin, être propriétaires cóUectivement. ' ')

Het komt mij voor dat juist, verre van onlogisch, de rechtspersoonlijkheid niet anders beduidt dan die gezamenlijkheid; gezamenlijk zijn de deelhebbende personen de titularissen van de rechten der „vennootschap"; de collectieve eigendom staat niet ter beschikking van eenen enkele.

ij Berthélémy, „Traité élémentaire de droit administratii", (H)U2) bl. 43.

Sluiten