Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ontbinding van rechtswege", indien het verlies vijf en zeventig ten honderd beloopt, niet verstaan worden, dat die ontbinding rechtens plaats heeft, van het oogenblik waarop het verlies feitelijk 75% blijkt beloopen te hebben. Bestuurders immers mogen eerst dan aansprakelijk worden gesteld, wanneer hun het verlies bekend kan zijn; hiervan werd vroeger gezegd, dat het intreden van dit oogenblik niet vroeger kan bedoeld zijn door de wet dan met het vaststellen deibalans. Zou nu toch de wet, terwijl zij aan den eenen kant niet eerder wil aansprakelijk stellen dan van het oogenblik af der vereischte wetenschap — aan den anderen kant die verantwoordelijkheid willen laten aanvangen op een tijdstip, waarop feitelijk het ontstaan der kapitaalsvermindering mocht kunnen aangetoond worden?

Wie zou ook, indien het aldus ware, door de handelingen der bestuurders gebonden zijn? De N. V. zeker niet, immers deze zou van rechtswege ontbonden zijn; toch wellicht ook niet de bestuurders, want zij behoefden liet verlies nog niet te kennen.

Ik meen dan ook, dat de ratio geene andere kan zijn dan dat ontbinding ') („van rechtswege" d. w. z. zonder dat zij door den rechter behoeft uitge-

]) Terloops worde hier aangestipt, dat. moge men aan de uitdrukking „ontbinding" verschillenden zin hechten, toch zeker door die ontbinding niet ook zouden opgelost worden de vóór hare intreding tegenover de vennootschap bestaande verplichtingen; aldus werd ten onrechte beweerd door den gedaagde in het geding der Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel des Etrangers (Scheveningen) contra J. v. W., Kb. Amsterdam 16 Nov. 188(3. Pal. v. Just. 1887 no. 12.

Sluiten