Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukken. liet belang van dit „jaarstuk" springt in liet oog, wanneer men bedenkt, dat zelfs eene nauwgezette boekhouding niet tegelijkertijd alle invloeden kan bevatten, waardoor wijziging in de vermogensdeelen ontstaat. (Bouwvallig worden van gebouwen, slijtage van werktuigen, waardevermindering van producten enz.). Zij moet tot leiddraad strekken bij liet opmaken der balans, die, in tegenstelling met den inventaris, niet een gedetailleerd stuk biedt, maar een resumé, ') een overzicht van den vermogenstoestand, waaruit de verhouding der activa en passiva op een bepaald oogenblik onmiddellijk waarneembaar is.

Uit den aard der zaak ligt het buiten de grenzen van mijn onderzoek, om over de balans ook maar eenigszins in bijzonderheden te treden. Toch is, voor zoover het de aansprakelijkheid van bestuurders betreft, een enkel woord noodzakelijk.

Allereerst treft de afwezigheid van eenig voorschrift in ons Wetboek van Koophandel omtrent de inrichting der balans; nu zijn ondertusschen bepalingen in dien geest vooral vereischt, wanneer door de wet de openbaarmaking der balans is verplicht gesteld; immers, bij gebreke van aanwijzingen voor hare inrichting, zou de publicatie volstrekt niet altijd aan haar doel beantwoorden.

Minder onschuldig is evenwel de omstandigheid, dat onder de huidige wetgeving de waardeering der

x) Een „bloc" zooals dc typische term is bij Eousseau, dl. 2, no. 3264.

Sluiten