Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Italiaansche Wetboek (l Januari 1883) kent evenmin als liet. Duitsche recht eene actie van den individueelen aandeelhouder.

\ulgens art. 146 zijn de bestuurders solidair aansprakelijk tegenover de vennootschap („sociétaires" staat voor „société en tegenover derden voor I 0 : de waarheid der door de deelhebbers gedane stortingen; 2°: de realiteit van het bestaan der uitgekeerde dividenden ; 3° : het bestaan en het regelmatig bijhouden der wettelijk vereischte boeken ; 4° : de nauwgezette uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering en 5°: in het algemeen voor de strikte inachtneming der verplichtingen, die hun de wet. de oprichtingsakte en de statuten opleggen.

Terwijl van den afzonderlijken aandeelhouder niet gewaagd wordt, leest men in art. 151 : „L'action contre les administrateurs, pour fait qui a trait i"i leur responsabilité, compète a l'assemblée générale, qui 1'exercice par rintermédiaire des Syndics."

\\ el worden den aandeelhouders zekere rechten verzekerd (artt. 151, 152 en 162, 2), maar van eene actie voor aan de vennootschap toegebrachte schade geen woord. *)

In België (Wet van 18 Mei 1S73, gewijzigd 22 Mei 1SS(5) zijn doctrine -) en jurisprudentie het erover eens, dat bij ,,fautes de gestion" de algemeene vergadering

Aldus ook: Hongarije (1 Januari 1870) artt. 170, 189, 1 en 2 en 197, 1.

2) In anderen zin: Deseure, bl. 170, 171.

Sluiten