Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen: „slechts hij, die de schade geleden heeft door eene onrechtmatige daad, kan de vergoeding er van vorderen en wel alleen voor de schade, die hij zelf geleden heeft : de aandeelhouder kan dus alleen vergoeding vorderen van die schade, die hij persoonlijk geleden heeft, en niet van de schade der X. V." Hierin is zeker wel twijfelachtigs, daar niet iedere wets- of statuten-overtreding den aandeelhouder persoonlijk nadeel toebrengt, maar dit sluit niet uit dat een aandeelhouder op deze wijze schade lijden kan.

Eene opsomming der gevallen, waarin inderdaad zulk eene onmiddellijke schade wordt toegebracht, kan hier niet gevorderd worden; slechts het volgende zij voldoende.

liet feit alleen, dat iemand eenig verband kan aanwijzen tusschen de daad (of het verzuim) van een ander en een door hemzelven ondervonden vermogensnadeel, is uitteraard onvoldoende, 0111 op dien grond tot schadevergoeding gerechtigd te zijn. (Men denke aan de z.g. eerlijke concurrentie. Xoodzakelijke voorwaarde voor eene schavergoedingsactie uit art. 1401 13. \Y. is ,,onrechtmatigheid" der daad.)

Xu zal, zelfs bij de enge opvatting van art. 1401 (waarover later), de aandeelhouder gerechtigd zijn om,

daar de aandeelhouder het recht heeft te verlangen, dat do organen der vennootschap niet handelen in strijd met wet of statuten, als wanneer men onrechtmatig noemt een door het objectieve recht verboden daad, daar dan niet alleen een handeling met de wet in strijd onrechtmatig is, maar de wet ook wil, dat de regelen, die de vennootschap zichzelve gesteld heeft, worden nageleefd."

Sluiten