Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik meen dan ook dat, indien tengevolge der balans, verkregen doordat de bestuurder op de valsche balans „goedkeuring heeft weten te verkrijgen, fictieve dividenden worden uitgekeerd, crediteuren, die daardoor schade lijden, den bestuurder kunnen aanspreken. 1

Het 1'ransche recht bevat dan ook eene uitdrukkelijke wetsbepaling (art. 44), volgens welke de bestuurders tegenover de vennootschap en tegenover derden aansprakelijk zijn „notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs". 2

Hoe staan de bestuurders tegenover derden, die op grond der gepubliceerde balans of dividenduitkeerin» tot de vennootschap toetreden (aandeelen koopen, contracten sluiten) 3). De schade, die derden daardoor kunnen lijden wordt duidelijk, indien men bedenkt dat de aandeelen volstrekt niet de waarde hebben, die daaraan is toegekend. (Eene kunstmatige opdrijving van den koers tengevolge der fictieve dividenduilkeerin^

o/ *

De bewering, dat de balans en andere rapporten slechts betrekking hebben op de vennootschap zelve en de daarbij onmiddellijk betrokkenen en niet op personen, die geheel buiten de vennootschap staan, op „het publiek", schijnt mij in strijd zoowel met het practisch als wet-

J) In hoeverre aandeelhouders verplicht kunnen worden ongerechtvaardigd ontvangen dividend te restitueeren, doet hier niet ter zake. (Zie daarover Lehmann, bi. -130 vlg.; Rousseau, no. 3302).

-) Vgl. voor Eng. Noord-Amerik. Recht: Brice, bl. 351; Comp, Act. 1890, St. 10; Duitschland, § 241, Ab. 3. Z. 3; Italië, art. 127,2.'

s) Vavasseur, dl. 2, no. 863.

Sluiten