Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Invloed van machtiging en décharge.

Ten slotte verdient nog eenige aandacht de invloed, die door eene machtiging tot of goedkeuring van bestuursdaden door de algemeene vergadering of eenige andere vennootschapsinacht wordt uitgeoefend op de aansprakelijkheid van de bestuurders, zoowel voor zooveel deze de vennootschap als derden aangaat.

Zij zijn in hunne hoedanigheid binnen zekere grenzen onderworpen aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien zij, door de statuten gebonden aan een verzoek van machtiging tot bepaalde daden, deze gevraagd hebben, en ook wanneer zij, zonder dien statutairen eiscli, goedkeuring verkregen hebben tot handelingen (niet in strijd met de wet of de statuten), wier omvangrijkheid of doelmatigheid hen het oordeel der algemeene vergadering deed inroepen, mogen, wegens de niandaatsverhouding, de voor de vennootschap nadeelige resultaten der uitvoering in liet algemeen niet op rekening van hen, bestuurders, gesteld worden.

Sluiten