Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denston Rechtsgeschafte annehmen können." p]n de definitie van den grooten rechtsgeleerde is dan: „Sehenkung ist ein jedes Rechtsgeschaft, wenn es folgende Eigenschaften in sich vereinigt. Es musz sein ein Geschaft nnter Lebenden ; es musz Einem bereichern, dadurch dasz ein Anderer Etwas verliert; endlich musz der Wille dieses Andern auf jene Bereicherung durch eignen Verlust gerichtet sein."

Van geheel dezelfde meening zijn püchta ,x) Unger, 2) Goudsmit3) en Modderman4). Prof. Hamakek wijkt slechts in een opzicht van deze geleerden af. Hij is namelijk van meening, dat schenking niet behoeft te zijn eene mishandeling, volgens hem is eene schenking iedere handeling, die aan de door von Savigny gestelde vereischten voldoet.

Eene opvatting het midden houdende tusschen de door Prof. Hamaker als de oudere aangeduide en die van von Savigny c.s. is die van Windscheid 5). Deze leert evenals von Savigny, dat schenking ook op andere wijze dan door eigendomsoverdracht kan plaats hebben, maar dat toch de schenking is eene speciale overeenkomst.

Ik kom hierop nader terug. Wij zien uit de voorgaande korte opsomming der verschillende stelsels welke verscheidenheid in meening er op het gebied der schenking heerscht.

Trachten wij thans op te sporen welke beteekenis schenking in ons recht heeft.

') Institutionen II §§ 205 en v.

'-) System des Sstenreiohischen allgcmcincn Privatreohts II §§ 'J5 en v.

3) Pandektensysteem I blz. 167.

4) Handboek voor het Roraeinsoli Recht vervolgd door Mr. II. L. Dbcckek en Mr. P. A. Tichelaar I blz. 218.

") Lehrbuch des Pandektenrechts II §§ 365 en v.

Sluiten