Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordcel *) on of hot noodzakelijk is dat de bevoordeeling door den ander zij aangenomen. Op deze vragen kom ik nader terug. De juiste grenzen, zoo zij er al zijn, doen hier niet ter zake. De beslissing daarover is zeer moeilyk en de litteratuur zeer uitgebreid, zoodat bespreking dier vragen hier ook weder den blik op de hoofdzaak zou belemmeren. Ik stelde daarom voorloopig de door de meeste schrijvers gevorderde vereischten, doch, hetzy men de beide genoemde omstandigheden al dan niet als vercischten stelt, hetzij men de schenking noeme overeenkomst , rechtshandeling, handeling of hoe ook, vaststaat, dat er in ons recht althans zeker op sommige plaatsen aan het woord „gift" of „schenking"2) een andere betcekenis, welke dan ook, te hechten is, dan die door 1 tof. Hamakeb als de oudere opvatting der schenking wordt omschreven.

Zooals ik reeds opmerkte zegt Prof. Hamaker3), dat die oudere opvatting bij ons en in Frankrijk de gangbare is, dat zij aan de omschrijving der schenking in den Code

') Men kan aan iemand een vermogensvoordeel toekennen zonder zjjn eigen vermogen te verminderen, door do gelegenheid om zjjn vermogen te vermeerderen ten behoove van een ander na te laten; hierondor valtj

ln,het ll'Semeen liet gratis gebruik van vermogensbestanddeel aan oen ander toegestaan.

-') Ik merk op, dat do woorden „gift" en „schenking" in onze wet volkomen "vnoniem moeten worden beschouwd. Eerstens weet ik geen enkelen grond, waarop eenig verschil in beteekenis zou zjjn te steunen, ten tweede wordt steeds lijj, die eeno schenking ontvangt evenals hjj, die' eene gift ontvangt genoemd de begiftigde (vgl. art. 974 en 1703 B V)' hjj, die eene schenking doet, wordt evenals hjj, die ecne gift doet, genoemd „schenker" (vgl. art. 239 en 1703 B. W.); in art. 1132 B. W. wordon de woori en „schenking" en „gift" door elkander gebruikt; art. 1724 B.W. sprekende van „giften'' is eene uitzondering op art. 1719 B. W. sprekende van „schenkingen".

*) t. a. p. blz. 230, tweede kolom, onderaan.

Sluiten