Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstaan van een huis dan kan dat wettelijk geene andere beteekenis hebben dan de eigendomsoverdracht. Gelieft de wet nu met een woord, dat wettelijk eene andere beteekenis heeft dan het in de spreektaal wel hebben kan, toch laatstgenoemde beteekenis aan te duiden, dan is zij incorrect.

Dat afstaan hier werkelijk verarmen beteekent, bewijst Prof. Segers nog uit de art. 2367 en 2380 van het onderwerp van 1820 x), wat men trouwens geheel op dezelfde wijze uit onze wet zou kunnen doen.

Uit art. 2380 ontwerp 1820 de actie tot levering gevende, blijkt, dat men onder art. 2367, alhoewel alleen sprekende van afstaan, ook de verbintenis daartoe moet hegrijpen.

Maar wat bewijst dit? Dat men in het algemeen onder afstaan verarmen moet verstaan en dus do wetgever niet te laken is, dat hij een onjuist woord gebruikt? In het geheel niet. Alleen volgt er uit, dat men op die bepaalde plaats afstaan ruim moet nemen. Juist dat men aan het woord eene bedoeling, die uit een ander artikel blijkt, moet substitueeron, is een bewijs voor de min juiste redactie.

Met Prof. Fruin ben ik alzoo van meening dat onze definitie te laken is. Of zij ook door de schenking als

i) Art. 2367. Do wet verstuut door ecno schenking die bundeling, waarbij iemand uit genegenheid, liefdadigheid of ter belooning van gedane diensten, onherroepelijk iets afstaat, ten behoeve van een ander en dezo het aan hem gesohonkene aanneemt.

Art. 2380. Schenkingen wettig voltrokken zijnde zijn onherroepelijk, de donataris heeft uit kracht van dezelve eene personeele actie tegen den donateur, ten einde deze hem, door levering of overdragt in liet bezit van het geschonkcne stelle. Een donateur is echtor in geen gevul wegens evictie van het door hem godonateerde goed gehouden.

Sluiten